Nasze Usługi

Nasze biuro wykonuje następujące dokumentacje:
● pełne dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz z wymaganymi Prawem Budowlanym uzgodnieniami danego projektu m.in.: opinią rzeczoznawców d/s BHP, d/s higienicznosanitarnych, d/s p. Pożarowych, uzgodnieniem z Wydziałem Ochrony Środowiska, Zarządem Dróg, zarządcami sieci uzbrojenia, Konserwatorem Zabytków itd.
● obiektów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego,
● obiekty budownictwa użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, urzędy, apteki),
● obiektów budownictwa inwentarskiego (obory, magazyny, garaże, chlewnie)
● obiekty budownictwa przemysłowego (hale przemysłowe, magazynowe)
● adaptacje projektów typowych,
● podziały nieruchomości,
● świadectwa energetyczne,
● świadectwa stanu technicznego budynków (roczne oraz pięcio-letnie),
● książki obiektu budowlanego,
● kosztorysy budowlane ofertowe i inwestorskie,
● nadzory budowlane i autorskie,
● ekspertyzy i opinie techniczne stanu budynków,
● inwentaryzacje i dokumentacje odtworzeniowe budynków,
● doradztwo budowlane.

 • Projekty budowlane i wykonawcze prac zewnętrznych i sieci zasilających poza granicą lokalizacji inwestycji, w tym:

  • plansza dróg i zielni, projekt organizacji ruchu drogowego,
  • komunikacja drogowa wraz z pracami ziemnymi,
  • elementy infrastruktury technicznej, sieci wodne, cieplne, elektroenergetyczne, kanalizacyjne, (sanitarne i deszczowe ), elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

 • Projekty zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji:

  • plansza zagospodarowania terenu,
  • plansza koordynacyjna sieci,
  • plansza dróg i zielni, projekt organizacji ruchu drogowego,

 • Projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich prac zewnętrznych i sieci zasilających wraz z przyłączami w granicach lokalizacji, w tym:

  • sieci wodociągowej (ewentualnie studni),
  • kanalizacji sanitarnej (ewentualnie oczyszczalni ścieków, szambo),
  • gazu, w tym zbiorniki na gaz,
  • kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód opadowych, separatory,
  • wody, w tym hydrantowej oraz zbiorników dla instalacji tryskaczowej,
  • energii elektrycznej,
  • telekomunikacji,
  • projekty dróg i parkingów,
  • makroniwelacja teren,

 • Projekty budowlane i techniczne wielobranżowe obiektu kubaturowego w zakresie:

  • architektury, • architektury wnętrz,
  • konstrukcji,
  • inst. gazowej, w tym kotły grzewcze,
  • inst. wodnej (zimna woda i c.w.u.),
  • inst. elektrycznej i odgromowej,
  • inst. kanalizacji sanitarnej,
  • inst. ogrzewania,
  • inst. telekomunikacyjnej,
  • inst. tryskaczowej,
  • inst. wentylacji i klimatyzacji (jeśli wymagana),
  • inst. technologii,
  • inst. alarmowej, inst. SAP,
  • kosztorysy ślepe (przedmiary) i inwestorskie.

 • Posiadane licencje na oprogramowanie:

  • System kosztorysowania WINBUD Kosztorys prof. (wer. 2013.10)
  • Program Kontrole Techniczne Obiektów Budowlanych
  • Biblioteka ArCADia-OGRÓD 1.x PL
  • ArCADia-ARCHITEKTURA 6.x PL
  • ArCADia-START 5.x PL
  • ArCADia-INTELLICAD 2009.x Premium PL
  • ArCADia-INTELLICAD 7.x Premium PL
  • ArCADia-TERMO LT 4.x PL
  • ArCADia-TERMO 4.x PL
  • ArCADia-TERMO STD 4.x PL
  • Efekt ekologiczny 1.x PL
  • Efekt ekonomiczny 1.x PL
  • Konstruktor-Moduł zarządzający 6.x PL
  • Konstruktor-Obciążenia 05 PL
  • Konstruktor-Obciążenia Eurokod PN-EN 06 PL
  • R2D2-InterDrewno 1.x PL
  • R2D2-InterStal 1.x PL
  • R2D2-Rama 2D 12.x PL