such troll

Co warto wiedzieć

Znajdziesz tutaj wiele pożytecznych informacji pomocnych przy realizacji projektów.


Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć we właściwym dla lokalizacji działki starostwie powiatowym następujące dokumenty:

1. Projekt Budowlany zgodny z:
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Projekt architektoniczno-budowlany, wielobranżowy a w przypadku projektu typowego adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta.
• Projekt zagospodarowania działki lub terenu(część opisowa i część rysunkowa) z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
• Decyzja o warunkach zabudowyw przypadku gdy nie ma uchwalonego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej miejscowości.
• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane(Wydział Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy).
• Stanowisko GINB w sprawie zasad wykorzystywania projektów architektoniczno-budowlanych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania tzw. projektów gotowych.

Pozostałe niezbędne dokumenty to:

warunki techniczne dostawy mediów:

• gazu (Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy, dzielnicowy)
• energii elektrycznej (Zakład Energetyczny - miejski, okręgowy, dzielnicowy)
• wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji - miejski, okręgowy)

uzgodnienia projektu:

• projekt zagospodarowania terenu: ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
• projektu gazowego (Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy, dzielnicowy)
• projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny: miejski, okręgowy, dzielnicowy)
• projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji: miejski, okręgowy)
• wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000, wydana przez Urząd Miasta, Dzielnicy lub Gminy - Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów)
• decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III)
• oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia
• ksero z nadania uprawnień projektowych aktualny wpis do izby architektów projektantów wykonujących opracowanie.

Zawartość typowych projektow:

• projekt architektoniczny
• projekt konstrukcyjny
• projekt wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych
• projekt wewnętrznej instalacji C.O.
• projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej
• projekt szamba
• obrys budynku w skali 1:500 do wklejenia na mapkę sytuacyjno-wysokościową.

DROGA, JAKĄ TRZEBA POKONAĆ, ABY ZACZĄĆ BUDOWĘ DOMU

1. Uzyskanie informacji wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej możliwości zabudowy na danej działce
2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy działki w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy - tylko w przypadku gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
3. Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych
4. Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów: gazu (Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy, dzielnicowy) energii elektrycznej (Zakład Energetyczny - miejski, okręgowy, dzielnicowy) wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji - miejski, okręgowy) Wykonanie opinii geologicznej lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia
5. Zakup projektu typowego lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego.W wypadku zlecenia na projekt indywidualny najczęściej projektant przejmuje dalszą część uzgodnień i uzyskiwania koniecznych dokumentów i ekspertyz.

Zmiany w projekcie, które można wykonać bez zgody autorów projektu:

• zamiana materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych (np. stropów) przy zachowaniu nie gorszych walorów technicznych,
• drobne zmiany elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. drzwi, okien, ścianek działowych),
• rodzaje pokryć dachowych z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
UWAGA! Pozostałe zmiany w projekcie mogą być dokonane za pisemną zgodą autora projektu.